header-photo

Članstvo u Društvu...

Član Udruženja može biti svaki građanin koji je nastanjen na području Kantona Sarajevo, a koji ima namjeru da se bavi pčelama.Članovi Udruženja mogu biti i prijatelji pčelarstva koji žele da aktivno djeluju, kao i pomažući članovi privrednih, humanitarnih i drugih subjekata koji imaju interese u ovoj djelatnosti.
Stupanje u članstvo Udruženja je dobrovoljno, a zasniva se na izvršavanju prava i obaveza određenih Statutom i drugim opštim aktima Udruženja Pčelara Kantona Sarajevo.
Građanin koji bude primljen za člana Udruženja upisuje se u evidenciju Udruženja i uručuje mu se članska kartica.

Dobro Došli!

Udruženje Pčelara Kantona Sarajevo uspješno vode sljedeći članovi:

Vahid Čebo
Predsjednik Udruženja
Pčelara K.Sarajevo

Evgenije Žolkević
Predsjednik Upravnog Odbora
Udruženja Pčelara K.Sarajevo

Društvo Pčelara Kantona Sarajevo Ul. Jadranska br.5;
Tel:033/204-585;
e-mail:info@pčelarisa.ba;